Kustannus Oy Juoksijan tilaus- ja käyttöehdot

Yleistä

Näitä tilaus- käyttöehtoja sovelletaan Kustannus Oy Juoksijan julkaisemien painettujen lehtien sekä Juoksija.fi digi -tilauksiin. Juoksija.fi digillä tarkoitetaan Juoksijan painettujen lehtien yhteistä verkkojulkaisua. Juoksija.fi digi -tilauksiin sovelletaan soveltuvin osin Kustannus Oy Juoksijan yleisiä verkkopalveluiden käyttöehtoja.  Mitä yleisissä verkkopalveluiden käyttöehdoissa todetaan Asiakkaasta sovelletaan soveltuvin osin Tilaajaan. Tilaaja sitoutuu noudattamaan tilausehtoja sekä yleisiä Kustannus Oy Juoksijan verkkopalveluiden käyttöehtoja.

Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Lue lisää Yksityisyyden suojasta.

1. Juoksija.fi verkkopalvelun käyttöehdot

1.1 Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Kustannus Oy Juoksijan ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Kustannus Oy Juoksijan ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla lehtien verkkojulkaisut tai niihin liittyvät palvelut.

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Kustannus Oy Juoksijan ylläpitämiin palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Verkkopalvelua käyttävän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua.

1.2 Rekisteröityminen

Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi.

Maksulliseen palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta.

1.3. Juoksija.fi digi -tilauksen laskutus ja peruutus

Juoksija.fi digi –tilauksesi jatkuu, kunnes se peruutetaan. Jos et peruuta jäsenyyttäsi ennen laskutuspäivää, valtuutat Kustannus Oy Juoksijan veloittamaan seuraavan laskutuskauden tilausmaksun ilmoittamallasi maksutavalla. 

Juoksija.fi digi -tilauksen maksu veloitetaan maksutapaasi käyttäen Tili-sivulla ilmoitettuna maksupäivänä. Maksupäivä saattaa muuttua esimerkiksi, jos valitsemasi maksutavan käyttö epäonnistuu. Voit tarkistaa seuraavan maksupäivän klikkaamalla Tili-sivun Tilaukset -linkkiä.

Jos maksun veloitus epäonnistuu, koska kortti ei ole voimassa, käytettävissä ei ole riittävästi varoja tai muusta syystä, etkä peruuta tiliä, saatamme keskeyttää palvelun käytön, kunnes voimassa olevan maksutavan veloitus onnistuu.

Voit peruuttaa Juoksija.fi digi -tilauksesi koska tahansa ja peruutuksen jälkeen tilaus on voimassa jo maksetun laskutusjakson loppuun asti. Maksuja ei palauteta eikä osittain käytettyä tilausta hyvitetä. Jos haluat peruuttaa tilauksesi, seuraa Tili-sivulla olevia ohjeita Tilaukset -kohdassa.

1.4 Palvelun sisältö

Kustannus Oy Juoksija pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Kustannus Oy Juoksija vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta.

Kustannus Oy Juoksija kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Kustannus Oy Juoksijalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

Kustannus Oy Juoksija ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Kustannus Oy Juoksijan palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Kustannus Oy Juoksija ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Kustannus Oy Juoksija vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

1.5 Palvelun käytettävyys

Kustannus Oy Juoksija tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Kustannus Oy Juoksija ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Kustannus Oy Juoksija ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Kustannus Oy Juoksijalla on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi. Kustannus Oy Juoksija rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista.

Mikäli palvelun tarjoaminen keskeytyy Kustannus Oy Juoksijasta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä asiakaspalveluun.

1.6 Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä.

Palvelun kaikki oikeudet ovat Kustannus Oy Juoksijalla tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

1.7 Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakas ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kopioita eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Kustannus Oy Juoksija ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valmistaa palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa.

Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa.

Kustannus Oy Juoksijalla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Kustannus Oy Juoksijalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

1.8 Käyttäjätunnukset

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Kustannus Oy Juoksijalla on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy palveluun väärinkäyttötapauksissa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Kustannus Oy Juoksijalle käyttäjätunnustensa katoamisesta tai paljastumisesta ulkopuoliselle. Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa käytöstä, kunnes hän on tehnyt ilmoituksen ja Kustannus Oy Juoksija on kuitannut vastaanottaneensa sen.

1.9 Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa Kustannus Oy Juoksijalle pyydetyt palvelua tai sen toteuttamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa tietojensa muutoksista. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös tämän tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamansa tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

10.1 Tietoturva

Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Kustannus Oy Juoksija säilyttää kaikki asiakasta koskevat tiedot luottamuksellisina. Kustannus Oy Juoksija järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Kustannus Oy Juoksija ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

11.1 Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

12.1 Palvelusta perittävät hinnat

Kustannus Oy Juoksijan tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia.

Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista.

Kustannus Oy Juoksija voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

13.1 Asiakkaan toimittama materiaali

Kustannus Oy Juoksijalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan palveluun toimittamaa tai tai muutoin Kustannus Oy Juoksijan käyttöön lähettämää tai välittämää materiaalia (esimerkiksi kuva-, video- ja tekstimateriaali) pois lukien Asiakkaan Kustannus Oy Juoksijalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot.

Mikäli Asiakas toimittaa palveluun kuva-, video- tai muuta materiaalia, vastaa hän samalla siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet siihen. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Kustannus Oy Juoksija ei vastaa Asiakkaan näiden Käyttöehtojen vastaisesti lähettämästä materiaalista tai siihen liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

14.1 Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Kustannus Oy Juoksijan palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

15.1 Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Kustannus Oy Juoksijan ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Kustannus Oy Juoksijaon oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

16.1 Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

2. Lehtien tilaus- ja toimitusehdot

Voimassa 1.1.2016 alkaen

2.1 Tilauksen voimassaoloaika

Tilauksen voi tehdä kestotilauksena tai määräaikaisena. Kestotilaus jatkuu automaattisesti, ellei tilaaja irtisano tilaustaan tai muuta sitä määräaikaiseksi. Kestotilaus on aina edullisempi kuin vastaavan pituinen normaalihintainen määräaikaistilaus.

Kestotilaus jatkuu tilausjakso kerrallaan kulloinkin voimassa olevaan kestotilaushintaan niin pitkään kuin tilaaja haluaa. Määräaikainen tilaus päättyy maksetun tilausjakson loppuun, eikä sitä voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Kestotilaus on mahdollista päättää aikaisintaan ensimmäisen tilauskauden loppuun.

Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti, puhelimitse tai sähköisen asiakaspalvelun kautta. Kestotilauksen voi peruuttaa jo maksetun tilauskauden loppuun.

2.2 Maksaminen

Maksun viivästyessä Kustannus Oy Juoksija perii maksumuistutuksista ja viivästyneestä maksusta aiheutuneet kulut ja korot.

Jos tilausmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, Kustannus Oy Juoksijalla on oikeus katkaista lehden lähettäminen kunnes lasku on maksettu. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi irtonumerohinta siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä.

Tilaukset laskutetaan ennen uuden tilausjakson alkua. Uusi kestotilaus ja määräaikainen tilaus laskutetaan tilausjakson alussa. Jatkossa kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson vaihtuessa.

Tilaajalla on kuluttajasuojalain 6. luvun mukaisesti oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden tai laskun/tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Kauppa voidaan peruuttaa myös ennen lehden saapumista. Tämän jälkeen tilauksen voi joustavasti perua koska vain. Tällöin peruutus astuu voimaan aikaisintaan kuluvan tilausjakson loppuun.

Jos tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin laskuun on merkitty, liikaa maksettu osuus siirtyy seuraavan tilausjakson hyväksi. Jos tilaaja haluaa liikaa maksamansa summan rahanpalautuksena, Kustannus Oy Juoksija maksaa sen vähennettynä syntyneillä käsittely- ja pankkikuluilla.

Tilaukseen mahdollisesti kuuluva kaupanpäällinen toimitetaan tilausmaksun maksamisen tai laskun yhteydessä. Kaupanpäällisiä ei toimiteta ulkomaille, eikä hakematta jääneitä kaupanpäällisiä lähetetä uudelleen.

2.3 Ylivoimainen este

Aikakauslehdet toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Kustannus Oy Juoksija ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

2.4 Henkilösuoja

Annettuja yhteystietoja voidaan käyttää kaikkiin Kustannus Oy Juoksijan henkilötietojen käyttötarkoituksiin Kustannus Oy Juoksija kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaselosteen ja henkilötietolainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien suoramarkkinointiin. Yhteystietojen käytön tai luovutuksen voi kuitenkin kieltää ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.